COOKIEBELEID – BEZOEKERS ECODRAFT WEBSITE

Cardiff Group NV hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, evenals overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Cookiebeleid

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, om informatie te verzamelen, of om een gevraagde dienst te leveren.

Google analytics

Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiermee kan het gebruik van onze websites worden geanalyseerd bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel mensen de websites bezoeken en in welke pagina’s van de website men is geïnteresseerd. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies.Deze cookies hebben (op dit moment) een bewaartermijn die varieert tussen de duur van de sessie en twee (2) jaar. gegevens die worden vastgelegd zijn onder andere uw IP-adres, het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, gebruikte type hardware en software, interactie met de bezoeker en uw zoekgeschiedenis. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Klik op het link hieronder om meer te lezen over Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

AddThis

Op de website is het ook mogelijk om bepaalde pagina’s en artikelen te delen via verschillende social media en toepassingen. Dit gaat via de zogenaamde AddThis tool. AddThis plaatst hiervoor cookies. Deze cookies worden (op dit moment) maximaal twee (2) jaar bewaard.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van gegevens door Google, AddThis en/of andere derden.

Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van niet functionele cookies, dus voor Google Analytics en AddThis (maximaal twee (2) jaar bewaard) Als u geen toestemming geeft, kunt u onze website nog steeds bezoeken

Websites van derden

Op de websites van Cardiff Group NV staan hyperlinks naar websites van derden. Ons privacy- en cookiebeleid is daarop niet van toepassing; wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze websites. U dient daarvoor het privacybeleid van deze websites te raadplegen.

Toestemming

Wij registreren aan de hand van een cookie of u al dan niet toestemming heeft gegeven voor niet functionele cookies. Deze cookie blijft (1) jaar bewaard. Wij bewaren de datum en het tijdstip van uw toestemming. U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van de niet functionele cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw om toestemming worden gevraagd wanneer u onze websites bezoekt.

Browserinstellingen en cookies

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de “Help”functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Uw rechten

U heeft het recht Cardiff Group NV te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Cardiff Group NV, hoofdkantoor, Mondeolaan 2 3600 Genk, België of info@ecodraft.com. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek te richten aan Cardiff Group NV, hoofdkantoor, Mondeolaan 2 3600 Genk, België. Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Cardiff Group NV wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verwerkt. Wij streven dan ook naar een veilige overdracht van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Cardiff Group NV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om u persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Controle

Wij controleren regelmatig of wij aan de wettelijke normen en ons privacy- en cookiebeleid voldoen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Cardiff Group NV

Mondeolaan 2

3600 Genk

België

info@ecodraft.com

PRIVACYVERKLARING – BEZOEKERS ECODRAFT WEBSITE

Welkom op www.ecodraft.com, de website die u wordt ter beschikking gesteld door de CARDIFF GROUP NV.

Cardiff Group NV, gevestigd aan Mondeolaan 2 te 3600 Genk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn de volgende :

www.ecodraft.com

Mondeolaan 2

3600 Genk

Tel : +32 89 35 23 49 – privacy@ecodraft.com

Middels deze privacyverklaring willen wij u helder en transparant informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan en gebruik van onze website.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Cardiff Group NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt per email of via een contactformulier op onze website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via het contactformulier :

Naam en voornaam

Email adres

Mobiel nummer

Land van verblijf/woonplaats

Eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons overmaakt in uw bericht

Ingevolge uw gebruik van onze website verwerken wij eveneens volgende gegevens :

 IP-adres

 Gegevens over uw activiteiten op onze website

Voor een verduidelijking van de verwerking van deze persoonsgegevens, kan u eveneens onze cookieverklaring raadplegen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken via onze website geen bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur of  gezondheid en vragen u ook niet om deze gegevens in te vullen in onze online contactformulieren.

Indien u ons zelf bijzondere en/of gevoelige gegevens bezorgt middels de inhoud van uw bericht in het formulier of per email, volgt hieruit dat u ook expliciet en ondubbelzinnig toestemming geeft om deze gegevens te verwerken teneinde adequaat gevolg te kunnen verlenen aan uw vraag of verzoek.  Deze toestemming kan ten allen tijde terug worden ingetrokken.

Deze website en de diensten die er worden aangeboden, zijn niet gericht tot personen jonger dan 16 jaar en Cardiff Group NV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ecodraft.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cardiff Group NV verwerkt de gegevens die u ingaf via het online contactformulier of die ons werden bezorgd via uw email om adequaat gevolg te kunnen verlenen aan uw verzoek, via email of indien nodig telefonisch.

Door het vrijwillig overmaken van deze gegevens geeft u uw toestemming om deze gegevens te verwerken met het oog op de behandeling van uw vraag of verzoek en u te kunnen informeren over onze diensten en producten.

Cardiff Group NV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor fiscale redenen.

Indien de gegevens worden verstrekt aan derden, zorgen wij ervoor dat de bescherming van uw gegevens wordt gegarandeerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cardiff Group NV neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Cardiff Group NV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens verkregen via de website zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zulks voor zover Cardiff Group NV niet wettelijk verplicht is de gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ter bescherming van uw privacy bezorgen wij slechts gegevens aan derden indien dit noodzakelijk is om gevolg te kunnen verlenen aan uw verzoek of aanvraag.

Wij zorgen er steeds voor dat derden aan wie wij gegevens verstrekken, ons waarborgen dat uw gegevens op een beveiligde manier worden verwerkt opdat uw privacy wordt gewaarborgd.

Wij verstrekken in een beperkt aantal gevallen gegevens aan derden buiten de Europese Unie, doch indien dit noodzakelijk is om gevolg te verlenen aan uw vraag of verzoek, zorgen wij ervoor dat er éénzelfde beschermingsniveau wordt bereikt zoals dat in de Europese Unie van toepassing is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cardiff Group NV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de werking van de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op onze website kan u eveneens een afzonderlijke cookieverklaring vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cardiff Group NV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die u ons bezorgde, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@ecodraft.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en identificatienummer van het rijksregister zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cardiff Group NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cardiff Group NV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via privacy@ecodraft.com .

Cardiff Group NV verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om uw verzoek te kunnen inwilligen of op uw vraag te kunnen beantwoorden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer Cardiff Group NV uw persoonsgegevens aan een derde overmaakt, doet Cardiff Group NV het nodige om de toegang van deze derde te beperken tot de gegevens die deze derde nodig heeft om haar opdracht te vervullen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

PRIVACYVERKLARING – ECODRAFT WEBSITE – SOLLICITANTEN

Welkom op www.ecodraft.com, de website die u wordt ter beschikking gesteld door de CARDIFF GROUP NV.

Cardiff Group NV, gevestigd aan Mondeolaan 2 te 3600 Genk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn de volgende :

www.ecodraft.com

Mondeolaan 2

3600 Genk

Tel : +32 89 35 23 49 – privacy@ecodraft.com

Middels deze privacyverklaring willen wij u helder en transparant informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens indien u via onze website solliciteert.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Cardiff Group NV verwerkt uw persoonsgegevens naar aanleiding van een spontane sollicitatie of reactie op een openstaande vacature die op onze website staat vermeld en die u zelf aan ons verstrekt via email of via het contactformulier op onze website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in het kader van uw sollicitatie verwerken :

 

Identificatiegegevens

Contactgegevens

Familiale gegevens

Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken

Opleidings- en beroepsgegevens

Gerechtelijke gegevens (Indien er een wettelijke verplichting is om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen)

Ingevolge uw gebruik van onze website verwerken wij eveneens volgende gegevens :

 IP-adres

 Gegevens over uw activiteiten op onze website

Voor een verduidelijking van de verwerking van deze persoonsgegevens, kan u eveneens onze cookieverklaring raadplegen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cardiff Group NV verwerkt de gegevens die u ingaf via het online contactformulier of die ons werden bezorgd via uw email met als doel het sollicitatietraject te doorlopen.

Uw reactie op onze vacature of uw spontane sollicitatie geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens.

Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie.

U kan deze toestemming steeds intrekken.

Cardiff Group NV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor fiscale redenen.

Indien de gegevens worden verstrekt aan derden, zorgen wij ervoor dat de bescherming van uw gegevens wordt gegarandeerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cardiff Group NV neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Cardiff Group NV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden bewaard tot 2 jaar na het einde van uw sollicitatietraject, zulks voor zover Cardiff Group NV niet wettelijk gehouden is de gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ter bescherming van uw privacy bezorgen wij slechts gegevens aan derden indien dit noodzakelijk is om gevolg te kunnen verlenen aan uw verzoek of aanvraag.

Wij zorgen er steeds voor dat derden aan wie wij gegevens verstrekken, ons waarborgen dat uw gegevens op een beveiligde manier worden verwerkt opdat uw privacy wordt gewaarborgd.

Wij verstrekken in een beperkt aantal gevallen gegevens aan derden buiten de Europese Unie, doch indien dit noodzakelijk is om gevolg te verlenen aan uw vraag of verzoek, zorgen wij ervoor dat er éénzelfde beschermingsniveau wordt bereikt zoals dat in de Europese Unie van toepassing is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cardiff Group NV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de werking van de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op onze website kan u eveneens een afzonderlijke cookieverklaring vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cardiff Group NV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die u ons bezorgde, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@ecodraft.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en identificatienummer van het rijksregister zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cardiff Group NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cardiff Group NV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via privacy@ecodraft.com .

Cardiff Group NV verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om uw verzoek te kunnen inwilligen of op uw vraag te kunnen beantwoorden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer Cardiff Group NV uw persoonsgegevens aan een derde overmaakt, doet Cardiff Group NV het nodige om de toegang van deze derde te beperken tot de gegevens die deze derde nodig heeft om haar opdracht te vervullen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.